Στόχοι του Δικτύου

Διάγραμμα ακτίνας

(Κάντε κλικ στα μέρη της εικόνας)

Ο κύριος στόχος της ίδρυσης του δικτύου «KLIMABIOnetwork» είναι η συντονισμένη δραστηριοποίηση ερευνητών και η  οργάνωση προγραμμάτων που κύριο στόχο θα έχουν την μελέτη των επιπτώσεων της Kλιματικής Αλλαγής στην βιολογία των θαλάσσιων οργανισμών (ιχθύων και οστρακοειδών), είτε από άγριους πληθυσμούς είτε από μονάδες εκτροφής θαλάσιων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Συγκεκριμένα:

  • Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν τη συλλογή δεδομένων που αφορούν τις φυσικοχημικές παραμέτρους του υδρόβιου περιβάλλοντος όπου ζουν και εκτρέφονται υδρόβιοι οργανισμοί, με έμφαση στις μεταβολές της θερμοκρασίας και του CO2.  Σκοπός είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων έτσι ώστε να εκτιμώνται συνεχώς οι πιθανές μεταβολές στα συγκεκριμένα αυτά αβιοτικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Παράλληλα με τις μετρήσεις αυτές θα γίνονται μελέτες στην βιολογία (μεταβολισμός, αύξηση, γονιδιακή έκφραση, κυτταρικοί δείκτες στρες) των θαλάσσιων οργανισμών τόσο στο εργαστήριο όσο και στο πεδίο με σκοπό την μελέτη των μηχανισμών απόκρισής τους στην αύξηση της θερμοκρασίας και του CO2.
  • Στα πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής και με συνιστώσες τόσο την αύξηση της θερμοκρασίας όσο και του CO2, τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση της λειτουργικότητας και απόκρισης των οργανισμών στην σταδιακή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης. Η συσχέτιση των αβιοτικών παραμέτρων και της βιολογικής απόκρισης των οργανισμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό των θερμικών ορίων αντοχής τους και την εκτίμηση της επίπτωσης της αύξησης της θερμοκρασίας στην βιολογία τους.
  • Ταυτόχρονα το δίκτυο θα καταγράφει πιθανές αλλαγές στην ατμοσφαιρική σύσταση, εστιάζοντας στις αλλαγές των επιπέδων CO2 και της θερμοκρασίας, καθώς και στην συλλογή δεδομένων που υποδεικνύουν αλλαγές στο κλίμα σε μικρή χωροταξικά κλίμακα. Προβλέψεις από ατμοσφαιρικά και κλιματικά μοντέλα που προσομοιώνουν την Κλιματική Αλλαγή θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η αλλαγή στην θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και των θαλασσών στους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα.
  • Ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτού του δικτύου είναι η χρησιμοποίηση των δεδομένων που θα συλλεχθούν για τη δημιουργία ή βελτίωση των παρόντων μοντέλων πρόβλεψης των επιδράσεων της Κλιματικής Αλλαγής στην βιολογία των θαλάσσιων οργανισμών. Στα πλαίσια της «Διαχειριστικής Φυσιολογίας και Διατήρησης» (Conservation Physiology) τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν ουσιαστικά τους διαχειριστές των θαλάσσιων πόρων για την δημιουργία μοντέλων προσαρμογής των πόρων αυτών στην Κλιματική Αλλαγή.
  • Στους στόχους του δικτύου συμπεριλαμβάνεται επίσης και η διάδοση της αποκτώμενης γνώσης και των αποτελεσμάτων στις Αρχές  και φορείς. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω της διοργάνωσης ομιλιών και παρουσιάσεων από ειδικούς επιστήμονες στο πεδίο της Κλιματικής Αλλαγής καθώς και με την προσέλκυση των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
  • Για την επίτευξη των στόχων αυτών συνεργάζονται ερευνητές από διάφορα ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού από διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως της Βιολογίας, της Φυσικής της Ατμόσφαιρας, της Ωκεανογραφίας και του θαλάσσιου Περιβάλλοντος, της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας και της Μοντελοποίησης των Δεδομένων.

Οξέωση των θαλασσών και απασβεστοποίηση-Οξεοβασική ισορροπία, μεταβολισμός και αύξηση Πλαγκτό και παραγωγικότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος Κατανόηση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στις υδατοκαλλιέργειες και στους άγριους πληθυσμούς των διθύρων και των ψαριών Θερμοκρασία και Βιολογικές Βιοτηλεμετρία Ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων-Κλιματικά μοντέλα και προσομοίωση της Κλιματικής Αλλαγής